Precision Dietz l Phone: 66-081-318 6700, 66-090-107 6565, 66-086-801-7204

แนวทางการนำระบบเทเลเมดิซีนสำหรับการดูแลโรคเรื้อรังไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ

แนวทางการนำระบบเทเลเมดิซีนสำหรับการดูแลโรคเรื้อรังไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ

แนวทางการนำระบบเทเลเมดิซีนสำหรับการดูแลโรคเรื้อรังไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ
ตัวอย่าง Protocol การใช้งานแอพลิเคชัน Dietz (กรณีศึกษาของโรงพยาบาลพุทธโสธร)
ข้อมูลเบื้องต้นโรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อเดิมคือ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดขนาด 595 เตียง ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) : สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) : HAI) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 และได้รับรอง RE-Accreditation ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีศูนย์เชี่ยวชาญต่าง ๆ ดังนี้
1) สาขาหัวใจและหลอดเลือด ระดับ 3
2) สาขามะเร็ง ระดับ 3
3) สาขาอุบัติเหตุ ระดับ 3
4) สาขาทารกแรกเกิด ระดับ 2
ปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธโสธร ดำเนินการภายใต้การบริหารงานของแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน โดยท่านได้มีวิสัยทัศน์การนำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ให้มีความสะดวกและเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งพบว่าการนำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลเข้ามาใช้ เช่น แอพลิเคชัน Dietz โดยเริ่มต้นในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานบางประเภท มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ลดจำนวนผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวที่ต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการติดตามอาการ ลดความแออัด และลดการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้บางส่วน

กลุ่มผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเลือกให้เริ่มต้นทดลองใช้งานแอพลิเคชัน Dietz

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Diabetes Type 1)
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes)
3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ส่งผลให้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้
หมายเหตุ: รพ.เริ่มต้นทดลองใช้งานแอพลิเคชัน Dietz จากผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องควบคุมการรับประทานอาหารแต่ละมื้ออย่างละเอียด จำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแต่ละมื้ออาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล และแพทย์ต้องดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เมื่อการทดลองใช้งานระบบต่าง ๆ คงที่แล้ว ทางรพ.จะเริ่มทำการขยายขนาดผู้ใช้งานในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ซึ่งมีจำนวนมากกว่าต่อไป

ตัวอย่างหน้าที่การทำงานของแต่ละฝ่ายตามครั้งที่ visit
Visit 1 (On-site)

แพทย์
1. วินิจฉัย
2. กำหนดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแต่ละมื้ออาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
3. วางแผนความถี่ในการเจาะระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง โดยทั่วไปประมาณ 4 ครั้ง/วัน ได้แก่ ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
4. กำหนดชนิดอินซูลินที่เหมาะสม และปริมาณการใช้
5. กำหนดวันนัดหมายครั้งต่อไป (ความถี่ขึ้นกับความรุนแรงของอาการและความพร้อมในการดูแลตนเองของผู้ป่วย)
พยาบาล
1. อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการรักษา
2. สอนและฝึกอบรมวิธีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองที่บ้าน รวมถึงการจดบันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึก
3. หาแหล่งสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง เช่น เครื่องตรวจระดับน้ำตาล เข็มเจาะปลายนิ้ว และแถบตรวจน้ำตาล
4. ส่งผู้ป่วยไปพบนักกำหนดอาหารเพื่อเรียนรู้การนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแต่ละมื้ออาหาร
5. ส่งผู้ป่วยไปพบเภสัชกรเพื่อสอนวิธีการฉีดยาอินซูลินด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
6. ส่งผู้ป่วยไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจจอประสาทตาในทุกราย
นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ
1. แนะนำประเภทอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
2. สอนการนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแต่ละมื้ออาหาร และการบันทึกข้อมูลอาหารที่รับประทานลงสมุดบันทึก
เภสัชกร
1. ให้ความรู้เรื่องชนิดของยาฉีดอินซูลินที่ผู้ป่วยได้รับ และสอนวิธีการฉีดยาอินซูลินด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

Visit 2

แพทย์
1. ประเมินผลการรักษา (อาจปรับยาตามเหมาะสม)
2. ประเมินความพร้อมของผู้ป่วย ในการเริ่มต้นใช้แอพลิเคชัน Dietz (ติดตามอาการแบบ Telemedicine) หากอาการผู้ป่วยยังไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้จะพิจารณาให้มา visit เพิ่มเติม ก่อนเริ่มใช้แอพลิเคชัน Dietz เมื่อาการคงที่ควบคุมอาการได้จึงจะเริ่มใช้แอพลิเคชัน Dietz
3. สั่งจ่ายยา 1 เดือน (เป็นความถี่โดยทั่วไป ทั้งนี้อาจปรับให้สั้นลง/นานขึ้นตามความเหมาะสม)
4. แจ้งผู้ป่วยเรื่องการติดตามผลโดยใช้แอพลิเคชัน Dietz โดยการพบแพทย์แบบ Telemedicine ในวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการใช้ยาและประเมินผลการรักษา (ในระหว่างสัปดาห์หากผู้ป่วยมีข้อซักถามสามารถสอบถามผ่านทาง chat ของแอพลิเคชันได้)
5. นัดหมาย visit ครั้งต่อไป โดยทั่วไปนัดหมาย 1 เดือน
พยาบาล
1. อธิบายขั้นตอนการนัดหมายผ่านทาง Telemedicine สอบถามความสมัครใจของผู้ป่วยในการใช้งานแอพลิเคชัน Dietz
2. ขอความยินยอมผู้ป่วยในการใช้งานผ่านแอพลิเคชัน Dietz ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล เช่น แพทย์ นักกำหนดอาหาร เป็นต้น
3. ให้ผู้ป่วยลงทะเบียนผ่านการ scan QR code (ใช้เวลาลงทะเบียนประมาณ 5-10 นาทีต่อคน)
4. อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอพลิเคชัน Dietz เช่น การบันทึกค่าระดับน้ำตาลในเลือด การบันทึกมื้ออาหาร เป็นต้น โดยผู้ป่วยสามารถบันทึกลงแอพลิเคชัน Dietz โดยตรง หรือถ่ายรูปสมุดบันทึกเพื่อส่งผลให้แพทย์ดูทุกสัปดาห์ตามวันนัดหมายทาง Telemedicine

Visit 3 (ผ่านทาง Telemedicine แอพลิเคชัน Dietz)

แพทย์
1. เปิดแอพลิเคชัน Dietz
2. Chat ติดตามผลการดูแลตนเองที่บ้าน หรือ video call ตามเหมาะสม ผ่านแอพลิเคชัน Dietz
3. ประเมินผลการรักษา ปรับยาและปริมาณคาร์โบไฮเดรตมื้ออาหารตามเหมาะสม
4. แจ้งนัดหมายครั้งต่อไป (โดยทั่วไปนัดหมายพบกันทางแอพลิเคชัน Dietz ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ จนถึงวันนัดหมายครั้งต่อไป โดยทั่วไปนัดหมายที่เวลา 1 เดือน)

พยาบาล
1. เปิด visit และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยลงในระบบของโรงพยาบาล (เช่น กรณีโรงพยาบาลพุทธโสธร ใช้ระบบ HosXP ในการบันทึกข้อมูล OPD chart ผู้ป่วย)

ตัวอย่างภาพการใช้งานผ่านแอพลิเคชัน Dietz

Flow chart ภาพรวมการทำงานของแอพลิเคชัน Dietz

Flow chart ภาพรวมการกระบวนการรักษาสำหรับผู้ป่วย

สหวิชาชีพที่ดำเนินโครงการ ณ โรงพยาบาลโรงพยาบาลพุทธโสธร :
พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พญ. อรณิชา อมรอริยะกูล แพทย์
นพ. ชนะชัย จันทรคิด แพทย์
นาง จารุวัณย์ รัตนะมงคลกุล พยาบาล
นส. อารีย์ ป้อมประสิทธิ์ พยาบาล
ภญ. อาทิตยา นาคนาคินทร์ เภสัชกร
ภญ. สุภัทรา พุ่มประเสริฐ เภสัชกร
ภญ. บุณยาพร เคลือบสำราญ เภสัชกร
ภญ. ลักขณา บุญมาก เภสัชกร
น.ส. ภคมณ เย็นใจ นักกำหนดอาหาร
ผู้เขียน Protocol Dietz : ดร.ภญ.บุณณดา ภมรปฐมกุล

แนวทางการนำระบบเทเลเมดิซีนสำหรับการดูแลโรคเรื้อรังไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ
ตัวอย่าง Protocol การใช้งานแอพลิเคชัน Dietz (กรณีศึกษาของโรงพยาบาลพุทธโสธร)
โรงพยาบาลหรือคลินิกสนใจใช้งานติดต่อ phongchai@dietz.asia หรือที่ www.facebook.com/Dietz.asia

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ Protocol Dietz