Precision Dietz l Phone: 66-081-318 6700, 66-090-107 6565, 66-086-801-7204

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดระบบดูแลสุขภาพพนักงานออนไลน์ ช่วยดูแลพนักงานช่วงโควิด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดระบบดูแลสุขภาพพนักงานออนไลน์ ช่วยดูแลพนักงานช่วงโควิด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ใช้บริการระบบดูแลสุขภาพพนักงานออนไลน์ (Dietz Telemedicine) ของทางไดเอทซ์ เพื่อดูแลและติดตามสุขภาพพนักงานในช่วงโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบดูแลสุขภาพพนักงานออนไลน์ (Dietz Telemedicine) สามารถให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ติดตามสุขภาพของพนักงาน เช่น ผลตรวจ ATK ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง หากพนักงานตรวจพบโควิดสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วย Home Isolation ได้อย่างรวดเร็ว ระบบรองรับการสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบแชท หรือ วีดีโอคอล  และต่อยอดยังการดูแลต่อเนื่องด้านสุขภาพได้ในอนาคต

หากหน่วยงานใดต้องการใช้บริการดูแลสุขภาพพนักงานออนไลน์สามารถประสานงานได้ที่ sale@dietz.asia